เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม (การแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ)

เมื่อ Oct 08, 2020 08:59 น. 1

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรม นำสันติสุข และกิจกรรมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม (การแข่งขันการทำข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ) ซึ่งในปีนี้ จัดเป็นมหกรรมลานวัฒนธรรม มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมทั้งหมด 46 หลักสูตร โดยคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรเข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบูรณาการตามศาสตร์แต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิธีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ