เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจรรมสัปดาห์รำลึกพระคุณครู

เมื่อ Oct 08, 2020 09:25 น. 2

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจรรมสัปดาห์รำลึกพระคุณครู โดยมี  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมหลังใหญ่)

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ