เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.นูรีดา จะปะกียา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ - ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม