เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

บุปผา ไชยแสง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา , ผู้ร่วมเขียนบทความ อุบล ตันสม, นูสีลา ยูมะโซ, มะรอเซะ ลาเม็ง, จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นูรีดา จะปะกียา , ผู้ร่วมเขียนบทความ สูฮัยลา บินสะมะแอ, ซูลฟีกอร์ มาโซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาราชภัฏยะลา มหาวิทยาอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคนรินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลรอซะ วรรณอาลี , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซูลฟีกอร์ มาโซ, นูรีดา จะปะกียา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาราชภัฏยะลา มหาวิทยาอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคนรินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2020

- บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1, ปีที่จัดทำ 2019

- ความต้องการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาการบริการสารสนเทศเชิงรุกสู่ชุมชนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2018

- แนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

- โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ เรื่อง สุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา, ปีที่จัดทำ 2017

- แนวทางการพัฒนาห๎องสมุดปัญญาภิรมย์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2015

- แนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดในทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2012

เอกสารประกอบการสอน

- , ปีที่จัดทำ 2018

- , ปีที่จัดทำ 2019

ตำรา

- การรู้สารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2018

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- แบบเริ่มเรียนภาษาไทยป.1-ป.6 (มูลาบาฮาซา), ปีที่จัดทำ 2019