เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ราศรี สวอินทร์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวราศรี สวอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภูมิลำเนา ปัตตานี

ชื่อ - สกุล

นางสาวราศรี สวอินทร์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การสอนสังคมศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2012

คุณวุฒิ

การศึกษาบัณฑิต

สาขา

การศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1986

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 4

2016-12-02 - 2016-12-06

สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา
โครงการเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อชุมชนท่าแพ

2016-06-01 - 2016-06-03

โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)

2018-05-07 - 2018-05-08

โรงแรมเอเซี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่องการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการและเพื่อการแข่งขัน

2020-07-11 - 2020-07-12

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา