เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระให้มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ  
       ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้    จำนวน  100  คน
2.  เชิงคุณภาพ
       ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึ้น

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติท้องถิ่น รูปแบบผังเมือง และของดีเมืองยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์    จำนวน  313  คน
2.  เชิงคุณภาพ
       ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับประวัติ  รูปแบบผังเมือง  สถานที่สำคัญ  และของดีเมืองยะลา  นำไปสู่การสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัตการความสำคัญของสิ่งก่อสร้างคูบ้านคู่เมืองยะลา พระราชกรณียกิจของพระราชวงส์ที่มีคุณูปการต่อเมืองยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ
       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์    จำนวน  55  คน
2.  เชิงคุณภาพ
       ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญของสิ่งก่อสร้างคู่บ้านคุ่เมืองยะลา  และพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อเมืองยะลา

สถานที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 8-9 มีนาคม 2561

รายละเอียด

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 5-6 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนให้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 11-12 มกราคม 2563