เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ราศรี สวอินทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วิไลวรรณ วิไลรัตน์, สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การสร้างแรงบันดาลใจจากครูต้นแบบเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาวิชาชีพครูในสามจังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2019

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รายวิชา 2130101 หลักสังคมวิทยา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา, ปีที่จัดทำ 2019

- กริชรามัน พัฒนาการและการคงอยู่, ปีที่จัดทำ 2018

- ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, ปีที่จัดทำ 2018

- ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016