เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

ระดับปริญญาตรี 7 ปี
ชื่อวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา กฎหมายเบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1 (90) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) นก.
ชื่อวิชา พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางสังคมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูสังคมศึกษา 3 (3-0-6) นก.