เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

6110  สังคมวิทยา  (Sociology)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ภูมิศาสตร์