เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สรียา หมัดอาด้ำ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางสาวสรียา หมัดอาด้ำ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2018

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภูมิศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2007

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการ “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้” กิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 32

2020-01-26 - 2020-02-01

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม