เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-net ป.6 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 11-12 มกราคม 2563

รายละเอียด

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรม: พัฒนาครูสอนไม่ตรงสายจากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ สาขาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 5-6 กรกฎาคม 2562