เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ราศรี สวอินทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วิไลวรรณ วิไลรัตน์, สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีวิจัยภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศุภรัตน์ มฤคี , ผู้ร่วมเขียนบทความ สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีวิจัยภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (น. E30)

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จังหวัดหรือเมือง

เชียงราย

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การเข้าถึงบริการของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง กรณีศึกษา สวนสาธารณะเทศบาลนครยะลา (Access to service of green city: A case study of Public Park Yala municipality), ปีที่จัดทำ 2019