เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) นก.
ชื่อวิชา พิบัติภัยศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา แผนที่และการแปลความหมาย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3 (2-2-5) นก.