เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  ภูมิศาสตร์  (Geography)
-  การศึกษาเชิงพื้นที่  (Spatial  Analysis)
-  แผนที่และภูมิสารสนเทศ  (Maps  and  Geo-Informatics)
-  เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์  (  (Technical  Geography  /Technique  in  Geography)

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

6111  -  ภูมิศาสตร์  (Geography)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-