เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สถาวิทย์ จันจุฬา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายสถาวิทย์ จันจุฬา

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

นโยบายและการวางแผนทางสังคม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2012