เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 3 ปี
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 6 (600) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.