เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sofee Hayeyusoh 2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxxxx 3. ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 4. หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 0895985533 โทรสาร - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected] 5. ประวัติการศึกษา ปีที่จบ ระดับปริญญา (ตรี โท เอก) อักษรย่อ ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ประเทศ 2541 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุราษธานี ไทย 2548 ปริญญาโท MSC.IT Information Technology University Utara Malaysia มาเลเซีย 6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบฐานข้อมูล 7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : - 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : - 2557 พัฒนาแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2557 การพัฒนารูปแบบบันทึกพฤติกรรมและความผิดของนักเรียน โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2559 การพัฒนาโครงสร้างทางภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กออทิสติกเพื่อการสื่อในชีวิตประจำวัน 2560 การพัฒนาระบบคำถาม-คำตอบในด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยความดันสำหรับโรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา 2562 การพัฒนาระบบสืบค้นด้วยเว็บเชิงความหมายสำหรับธุรกิจขายกริชรามันห์ 7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : 2553 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : - 2563 การพัฒนาต้นแบบบริการลูกค้าผ่านเทคโนโลยีตอบคำถามอัตโนมัติ แชท์บอต น้อง Pround ช่วยได้ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7.5 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 พัฒนาแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2560 ผลการออกแบบออนโทโลยีสำหรบการสื่อสารผ่านแผ่นภาพเพื่อเด็กออกทิสติก สำหรับกิจกรรมที่ใช้ในชีิวิตประจำวัน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม