เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โซฟีนา ลาเม็ง

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม