เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โซฟีนา ลาเม็ง

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ชื่อ - สกุล

นางโซฟีนา ลาเม็ง

อีเมล

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2012

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2009

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง)

2016-05-31 - 2016-06-03

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร

2016-11-04 - 2016-11-08

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Log Managements

2016-02-15 - 2016-02-17

บริษัท ทูเวย์-คอนแท็คท จำกัด (ศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่) และบริษัท Softnix Technology จำกัด
พัฒนาบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกต่อการบริการ

2016-07-27 - 2016-07-27

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (Wunca)

2017-07-17 - 2017-07-23

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

2017-08-26 - 2017-08-27

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2017-08-24 - 2017-08-25

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพเกรดคอมพิวเตอร์
การดำเนินงานตามระบบ LEAN

2018-01-30 - 2018-01-31

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรม Digital Marketing และ การสร้างสุขด้วยสติ (MIO)

2019-07-29 - 2019-07-31

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรใหม่

2020-08-24 - 2020-08-26

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา