เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.สุภา วัชรสุขุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้าราชการบำนาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความสุขในวัยเกษียณ หลุดพ้นจากวัฒนธรรมการสร้างภาพ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่วิจารณ์ใคร จริงใจกับทุกคน ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ไม่ให้เป็นภาระใคร รูจักตัวเองอยู่กับตัวเองได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม