เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพ

อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2003

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2000

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

2019-03-27 - 2019-03-30

-ไม่ระบุ-
ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่

2019-06-04 - 2019-06-04

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมินครั้งที่ 2

2020-02-17 - 2020-02-20

ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ