เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นแบบบูรณาการ

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสภาท้องถิ่น  บุคลากรท้องถิ่น  และผู้นำชุมชน

สถานที่ เทศบาลตำบลบุดี

วันที่ดำเนินการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

โครงการอบรมยุวนักข่าวพลเมืองจิตอาสาสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้ ด าเนินโครงการกิจกรรมที่มีระยะเวลา 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารสันติภาพผ่านอาชีพนักข่าวพลเมืองจิตอาสาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และเพื่อสร้างประสบการณ์การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ด้านสันติภาพในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  จำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 2-3 และ 12 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการการเขียนและการประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ ในหัวข้อการวางแผนโครงการ การติดตามตัวชี้วัด และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

สถานที่ เทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 6 มีนาคม 2563