เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

- การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่ 21: ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์., ปีที่จัดทำ 2017

- ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017