เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/2)

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 15 ปี
ชื่อวิชา การบริหารปกครองท้องถิ่น 6 (4-4-10) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์นโยบาย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3 (0-0-9) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การเมืองโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีการเมือง 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะการวางแผน 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา วิถีไทย 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา วิถีไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา 6 (600) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 9 (0-9-30) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.