เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สุวิมล แซ่ก่อง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การออกแบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา., ปีที่จัดทำ 2016

- ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

- การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์., ปีที่จัดทำ 2015

- ทัศนคติ ความคาดหวังและความต้องการแสดงบทบาทของความเป็นพลเมืองในกลุ่มเยาวชนระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 2013