เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/2)

2137210 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์    มคอ.3

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 10 ปี
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (90) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (30) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีการเมือง 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 9 (0-9-30) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.