เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSPSS

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

รัฐประศาสนศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-