เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เหมืองข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ , ฐานข้อมูล , โมบายเเอพพลิเคชั่น , เว็บเเอพลิเคชั่น เเละธุรกิจดิจทัล

ชื่อ - สกุล

นายอับดุลเลาะ บากา

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2014

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนาบุคคลากร

2023-08-04 - 2023-08-05

กจ
ทักษะการออกเเบบหลักสูตรเเบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education)

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
พัฒนากิจกรรมเชิงบูรณาการ WIL

2020-11-09 - 2020-11-11

-ไม่ระบุ-
การออกแบบชุดวิชา

2020-10-27 - 2020-10-29

-ไม่ระบุ-
อบรม tech startup

2020-01-18 - 2020-01-19

-ไม่ระบุ-
การเรียนการสอนในรูปเเบบ STEM

2019-12-24 - 2019-12-26

-ไม่ระบุ-
พัฒนาความสามารถในการตีพิมพ์ เผยเเพร่งานวิจัย

2017-07-15 - 2017-07-15

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

-ไม่ระบุ-
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร รุ่นที่ 4

2016-12-02 - 2016-12-06

-ไม่ระบุ-
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศุนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดปัตตานี

2016-04-02 - 2016-04-27

-ไม่ระบุ-
Log Management

2016-02-15 - 2016-02-15

-ไม่ระบุ-