เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัด ยะลา กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยไอซีทีสู่การแข่งขันทางวิชาการ (ม.5) เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลส าหรับเยาวชน”

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้น  ม  5  โรงเรียนสอนเอกชน  สอนศาสนาอิสลาม  ในพื้นที่จังหวัดยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

โครงการ ร่วมใจ สานฝันเยาวชสู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการ ในวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านลิกี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ให้กลับมาใช้งานได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อจัดอบรม Unplug Coding แก่ครูและนักเรียน 3. เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน และชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความ ร่วมมือจากทางโรงเรียนบ้านลิกีครูบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สถานที่ โรงเรียนบ้านลิกี

วันที่ดำเนินการ 2-5 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

โครงการ ค่ายสร้างเยาวชน สู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงโป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปเผยแพร่และปฏิบัติงานจริง 2) เพื่อขยายหรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในชนบท 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรีนในชุมชนต่าง ๆ ในด้านความช่วยเหลือทางวิชาการ 4) เพื่อมให้นักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา  นักเรียน  เเละชุมชน

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านตันหยงโป

วันที่ดำเนินการ วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563