เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

อับดุลเลาะ บากา , ผู้ร่วมเขียนบทความ พรรณี แพงทิพย์, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, ฟูไดละห์ ดือมอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

ปีที่นำเสนอ

12, 2022

จัดโดย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลเลาะ บากา , ผู้ร่วมเขียนบทความ อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 5

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวิชัย เเละเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลเลาะ บากา , ผู้ร่วมเขียนบทความ จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, อิมรอน แวมง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดหรือเมือง

นครราชสีมา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia (UNISZA), ปีที่จัดทำ 2017

แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรม การใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

ขั้น ตอน วิธี การ แบ่ง ช่วง ข้อมูล ที่ มี ประสิทธิภาพ สำหรับ เหมือง ข้อมูล, ปีที่จัดทำ 2014