เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

141112011 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย    มคอ.3 มคอ.5

4111471 ธุรกิจดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน    มคอ.3 มคอ.5

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    มคอ.3 มคอ.5

4111355 การทำเหมืองข้อมูล    มคอ.3 มคอ.5

4111468 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    มคอ.3 มคอ.5

4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

4111356 ปัญญาประดิษฐ์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล