เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-ด้านการเขียนโปรเเกรมคอมพิวเตอร์  
-การพัฒนาระบบงานซอฟเเวร์
-Lean  canvas
-BMC
-StartUp

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

-computer  science

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

Data  mining
Data  Science
Data  Base
-