เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

8, 2023

จัดโดย

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน / DR.KEN Institute of Academic Development and Promotion

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลเราะห์มาน สาและ , ผู้ร่วมเขียนบทความ มีนา ระเด่นอาหมัด, พยอม ตอบประโคน, สุกฤษตา พุ่มแก้ว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฐานกุล กุฏิภักดี, ปวีณา เจะอารง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์, ชรีฮาน ยีแว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ดุษฎี นาคเรือง, ปวีณา เจะอารง, ภูริชาติ พรหมเต็ม, วัชระ ขาวสังข์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ชรีฮาน ยีแว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” เมื่อวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2560

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการภาษีอากร 1, ปีที่จัดทำ 2018