เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติส่วนตัว ชื่อ -ชื่อสกุล นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี วันเดือนปีเกิด 26 กุมภาพันธ์ 2506 ที่อยู่ปัจจุบัน 133/107 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 การศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล( ปัจจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม