เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติส่วนตัว ชื่อ -ชื่อสกุล นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี วันเดือนปีเกิด 26 กุมภาพันธ์ 2506 ที่อยู่ปัจจุบัน 133/107 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 การศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล( ปัจจ

ชื่อ - สกุล

นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

Master of Arts Program in Social Development

สาขา

Social Analysis and Planning

สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2002

คุณวุฒิ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1996