เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

วิจัยเรื่อง พัฒนาการของสถาปัตยกรรมมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2017

เอกสารประกอบการสอน

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1, ปีที่จัดทำ 2006

ประวัติศาสตร์ศิลป์, ปีที่จัดทำ 2015

เขียนแบบพื้นฐาน, ปีที่จัดทำ 2015

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- หนังสือแปลที่ได้ตีพิมพ์จำหน่าย - ศิลปกรรมมัสยิดในโลกมาลายู นูซันตารา, ปีที่จัดทำ 2005 PDF