เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง  โดยมีผลงานในวิชาชีพสถาปนิก
อาคารทางการศึกษา
  1.ออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

-อาคารสำนักงานอธิการบดี
-อาคารสภามหาวิทยาลัย
-อาคารหอประชุมใหญ่
-อาคารสำนักวิทยบริการ
-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
-อาคาร

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

-ไม่ระบุ-

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-