เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.อัชมาน อาแด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

like no others, seriously with academics, deeply in the field of science that has graduated. The target has finally benefited YRU students and local peoples who lives around our University.

ชื่อ - สกุล

นายอัชมาน อาแด

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เคมีอินทรีย์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 1998

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-