เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองตอบพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาลที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านครัวเรือนยากจน  ที่ตกเกณฑ์  จปฐ

สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 20 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองตอบพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาลที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวสวนยางที่ต้องการสร้างรายได้เสริม

สถานที่ หอประชุมการยางเบตง

วันที่ดำเนินการ 25 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองตอบพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาลที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านครอบครัวยากจน

สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 5 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

S

กลุ่มเป้าหมาย

People  who  have  over  all  income  below  of  Thailand  standard

สถานที่ Nongjik

วันที่ดำเนินการ 17 February, 2021

รายละเอียด

Stingless Bees honey harvesting from a participant who has selected a feeding stingless bees as a promoting career for poverty reduction. This event has led by Asst. Prof. Dr. Ism-ae Jehlong and Asst. Prof. Ajaman Adair together with staff from the local promoting and development center located at Yala Rajabhat University, These activities have included, honey bee harvesting demonstration and product marketing. "We governed these activities not only prompted people for feeding bees but also products sold back, our final impact is how to increase the income of participants," said Asst. Prof. Dr. Ism-ae Jehlong during visiting and talking personally. Our projects have judged by the success that means after a couple of years, the poverty must decrease while in parallel to increase the participants annually income

กลุ่มเป้าหมาย

Peoples  who  have  an  income  annually  under  Thailand  standard  Gross  Domestic  product  living  around  three  southern  borders  of  Thailand.

สถานที่ krongpinang district

วันที่ดำเนินการ 27 มกราคม 2564

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6-7 เดือนมีนาคม 2565 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร ได้มีหนังสือเชิญเป็นวิทยากรการสัมนของคณะกรรมาธิการ เรื่องแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ณ สวนไผ่บ้านแปแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา หัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหิน และหัวข้อการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพาราและโรคใบเหี่ยวในกล้วยหิน

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดยะลา

สถานที่ อำเภอกรงปีนัง

วันที่ดำเนินการ ุ6-7 มีนาคม 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ได้รับเชิญจากอีหม่ามมัสยิดรอฏอตุลญันนะห์ หมุ่ที่ 2 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเป็นวิทยากรบรรยายการละหมาดฮายัต สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้เยาวชนในหมู่ปลอดภัยจากทุกด้าน เช่นปัญหายาเสพติด โควิท การรวมกันเพศหญิงชาย เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน

สถานที่ มัสยิดรอฏอตุลญันนะห์

วันที่ดำเนินการ 12 มีนาคม 2565