เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

เคมีอินทรีย์
เคมีพอลิเมอร์
เคมียางธรรมชาติ

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ
Natural  product  chemistry  covered  in  extraction  technique