เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อัจฉราพร ยกขุน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

-รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 2564 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 - 2564 สนใจการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม