เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เพื่อเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนให้มีสมรรถะที่พึงประสงค์สำหรับการทดสอบ PISA ปี 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    และวิทยาการคำนวณ    จำนวน    400    คน

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 4-12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน การลงมือปฏิบัติ (Hands-on) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา    จำนวน    110    คน

สถานที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยละา

วันที่ดำเนินการ 8-9 สิงหาคม 63

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ เพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่คุณครูที่มีความต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้แบบสองทาง ในช่วงการเรียนการสอนทางไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอน  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน  20  คน

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 20 - 21 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) เล็งเห็นถึง ความสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking Skills) ให้กับเยาวชนใน ท้องถิ่น จึงจัดโครงการบริการวิชาการ Robot for Kids : สร้างจินตนาการ เสริมอัจฉริยะด้วย LEGO® Education ในครั้งนี้ อีกทั้งเพื่อเกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่สาขา คอมพิวเตอร์ได้งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง ประกอบด้วยครุภัณฑ์ทางปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษารวมถึง LEGO® Education WeDo 2.0 สําหรับเป็น แหล่งเรียนรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และ การทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน ปลูกฝังและมีจินตนาการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก ชีวิตประจําวันผ่านการสร้างหุ่นยนต์ ฝึกค้นคว้า วางแผนการทดลอง สร้างชิ้นงานต้นแบบ และการนําเสนอเพื่อ แบ่งปันแนวความคิดซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และจุดประกายให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ในขั้นสูงต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุ  7-9  ปี  ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 3 - 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3 สาระเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 22 - 23 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัว สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ เดือน มีนาคม 2565

รายละเอียด

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ มหาวิทยาลัยคลังปัญญาชายแดนใต้ โดยการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณส่วนกลางในการจัดสรรให้อาจารย์และบุคลากรสามารถดำเนินงานในพันธกิจบริการวิชาการได้ สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ จึงพยายามหาแหล่งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเลือกปัจจัยและองค์ประกอบที่พิจารณาแล้วว่าสามารถของบประมาณได้ จึงเสนอหัวข้อกรอบโครงการ“การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผ่านแหล่งทุนโครงการสำคัญของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเมื่อหัวข้อกรอบโครงการได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้น จึงได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความร่วมมือปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เกิดมูลค่า โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 54 เครือข่าย 117 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย

1)  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน  หรือกลุ่มอาชีพ  เป็นรายบุคคลหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์  หรือเรียกชื่ออื่นๆ  ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
2)  ผู้ผลิต  OTOP  เป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม  
3)  สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  และบัณฑิตจบใหม่ใน  พื้นที่  64  ตำบล  จากจังหวัดยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส

สถานที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ กรกฎาคม 2565 - มีนาคม 2566

รายละเอียด

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับประกาศเกียรติคุณคลินิกเทคโนโลยีดีเด่น แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ภายในงาน TechnoMart 2023

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566