เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

สะดียะห์ สะแอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัจฉราพร ยกขุน, โซเฟียร โตะกูเบ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่ กรณีศึกษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 8, 2021

การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนวันหมดอายุผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค, ปีที่จัดทำ 2020

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- เอกสารประกอบการอบรม การใช้งาน Zoom Meeting เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สองทาง, ปีที่จัดทำ 2020 PDF