เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

141142010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    มคอ.3 มคอ.5

141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

141142017 การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ    มคอ.3 มคอ.5

4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล