เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นายอรรถพล อดุลยศาสน์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

DOCTOR OF PHYLOSOPHY

สาขา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถาบัน

University of Surrey

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2015

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2007

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 1998