เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรมค่ายนักศึกษาชั้นปี 2 ถึง 4 ร่วมกันสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบเครือข่าย ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เรื่องเครือข่ายประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริง 2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักวางแผน ทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 3 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนขนาดเล็กได้มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนขนาดเล็ก

สถานที่ ภาคใต้

วันที่ดำเนินการ 2017 - 2020

รายละเอียด

อบรมการเขียนโปรแกรมให้แก่นักเรียนมัธยมต้นและปลาย

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมต้นและปลายในพื้นที่

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2017 - 2020

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino

กลุ่มเป้าหมาย

มัธยมปลาย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1/12/2019