เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ตำรา

ระบบปฏิบัติการ, ปีที่จัดทำ 2020

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติ, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

- ระบบสนับสนุนการตรวจสอบสถานะฮาลาลของสินค้า, ปีที่จัดทำ 2020 PDF