เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ระบบค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ, ปีที่จัดทำ 7, 2023 PDF

ระบบตรวจสอบการรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, ปีที่จัดทำ 4, 2023

ระบบติดตามมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลบันนังสตา, ปีที่จัดทำ 1, 2019

การพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล, ปีที่จัดทำ 10, 2017

เอกสารประกอบการสอน

ระบบปฏิบัติการ, ปีที่จัดทำ 6, 2018

ระบบปฏิบัติการ, ปีที่จัดทำ 9, 2023

ตำรา

ระบบปฏิบัติการ, ปีที่จัดทำ 4, 2023

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติ, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

- ระบบสนับสนุนการตรวจสอบสถานะฮาลาลของสินค้า, ปีที่จัดทำ 2020 PDF