เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2565/2

141111006 ระบบปฏิบัติการ    มคอ.3 มคอ.5

4111459 การประมวลผลภาพ    มคอ.3 มคอ.5

4111134 ขั้นตอนวิธี

141111007 ระบบฐานข้อมูล    มคอ.3 มคอ.5

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/1

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม    มคอ.3 มคอ.5

141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง    มคอ.3 มคอ.5

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล