เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.บุปผา ไชยแสง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางสาวบุปผา ไชยแสง

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2014

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การจัดการทั่วไป

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

1479-06-01 - 1479-06-01

-ไม่ระบุ-