เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บรรณารักษ์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7-9 ส.ค. 58

รายละเอียด

ฝึกอบรมบรรณารักษ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านขึ้นให้กับครู / บรรณารักษ์โรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยจัดมุมเกี่ยวกับอาเซียนในห้องสมุดเพื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมในระดับชั้นต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริการห้องสมุดอาเซียน และการทำรายการในขั้นที่จะปฏิบัติการได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการจัดระบบบริการห้องสมุดอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บรรณารักษ์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 16-17 ก.พ. 58

รายละเอียด

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อ การเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนประถมศึกษา  อ.เมือง  จ.ยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1-3 มิ.ย. 59

รายละเอียด

จากการดำเนินฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บรรณารักษ์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7-8 ก.พ. 60

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ Power point ให้กับครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บรรณารักษ์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 21-23 ก.พ. 61

รายละเอียด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกเพื่อพัฒนาห้องสมุด

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บรรณารักษ์

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2-3 มี.ค. 62

รายละเอียด

อบรมให้กับครูผู้สอน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 (ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา) วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อการสอน e-Book และแบบทดสอบ ด้วย GlideApp ผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน รุ่นที่ 2 (ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกมส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ผู้เข้าร่วม 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอน

สถานที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ดำเนินการ ส.ค. 64

รายละเอียด

รูปแบบกิจกรรม : อบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 หลักสูตร “การสร้างสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR) และการสร้างห้องเรียนเสมือน สุด Cool ด้วย Metaverse อย่างง่าย” รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 หลักสูตร “การสร้างสื่อการสอน และเกมแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม MS Power Point รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรม Guidebook ภาษามลายูและภาษาอาหรับ”

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  รร.ราชประชานุเคราะห์  41

สถานที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ดำเนินการ เม.ย. 65